Pokemon Go What are Pokemon Go Types? Every single Pokemon in Pokemon Go has an elemental type. Types are categories a Pokemon …